Výbor

 

STANOVY
občanského sdružení
”Sokol  Hrušky”


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”Sokol Hrušky”  

2) Sídlem sdružení je – adresa: Sokol Hrušky, Břeclavská 322, 691 56 Hrušky

3)  Sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;

4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.  v němž se sdružují zájemci o rozvoj sportu v obci
 

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:
— rozvoj sportu v obci Hrušky                                                                                                                                                             
— práce s mládeží na úseku sportovní činnosti
— péče o sportovní zařízení v obci
 

čl. III
Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti sportu
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší  15 let, osoby mladší 18 let jen se souhlasem zák. zástupce

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 3/5  členů výboru

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká

— neplacením členských příspěvků po dobu dvou let
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;

— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

— úmrtí člena sdružení,

5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení;
 

čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení
— revizor sdružení
 

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to písemně  1/4  členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
— volí výbor sdružení a revizora
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
 

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je sedmičlenný, jeho funkčním obdobím je dva roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení, (místopředsedu), (jednatele) a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro výbor o sudém počtu přítomných).

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…,

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. (V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení).  Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další  osobě .

 4) Dále plní zejména tyto úkoly:

 

- vykonává práva a povinnosti statutárního orgánu (zástupce) fotbalového klubu

- připravuje plány včetně rozpočtů pro zajištění budoucí činnosti fotbalového klubu

- zajišťuje operativní plnění činnosti a funkčnosti fotbalového klubu

- zodpovídá členské schůzi za řádné vedení účetnictví

- uzavírá prostřednictvím pověřených funkcionářů příslušné smlouvy s dalšími subjekty, ke kterým má pověření výkonným výborem tělovýchovné jednoty, případně Valnou hromadou tělovýchovné jednoty.

- rozhoduje o hostování a registraci jednotlivých hráčů včetně podmínek

- Navrhuje  odměny pro funkcionáře fotbalového klubu a členy realizačních týmů na základě dosažených výsledků

- výbor jmenuje na danou sezónu realizační týmy jednotlivých sportovních mužstev (hlavního trenéra, asistenty, vedoucího mužstva apod.)

- výbor ustanovuje v případě potřeby pracovní a organizační odborné skupiny (sportovní, grantovou, ekonomickou, inventurizační, marketingovou, pořadatelskou apod.)

 

Výkonný výbor je výkonným orgánem fotbalového klubu. Je volen na Členské schůzi na období dvou let, přičemž jeho funkčnost neskončí před zvolením nového výkonného výboru. Ke zvolení dojde, jestliže volení členové obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů na členské schůzi.

 

 

 

Funkce ve výkonném výboru jsou:

 

   - předseda              - řízení oddílu, vede jednání výboru, zastupuje oddíl na jednáních, řídí činnost hospodáře, svolává brigády, zodpovídá za jednání se sponzory, úzce spolupracuje s obcí na úseku sportu.

 

 - místopředseda      - zastupuje předsedu, pořizuje a archivuje zápisy z výborových a členských schůzí, eviduje smlouvy se sponzory a jinými organizacemi

 

  - jednatel              - zastupuje oddíl při jednáních s ostatními kluby a orgány FAČR na úrovni okresu a kraje, vyřizuje přestupy a hostování hráčů dle přestupního řádu, vyřizuje korespondenci, v nepřítomnosti místopředsedy pořizuje zápisy z jednání.                          

 

 - pokladník       - vede účetnictví fotbalového klubu v souladu s platnými předpisy,  předkládá vyúčtování za příslušný měsíc vždy na následujícím výboru, předkládá účetní dokumentaci 2x ročně k revizi, podává zprávu o hospodaření členské schůzi

                                                                                                                                                                  

- hospodář       –   zodpovídá za evidenci movitého i nemovitého majetku kluby, dbá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          na jeho efektivní využití, řádné uskladnění a správné používání, 1x ročně předkládá seznam majetku a inventurařní karty inventarizační komisy.

 

- člen výboru            - plní úkoly zadané výborem                                            

 

 

 

 

Členové Výkonného výboru mohou zastávat další funkce jako např.: trenér mládeže a podobně.

Volba funkcí Výkonného výboru proběhne na jeho prvním jednání po jeho ustanovení Členskou schůzí a zvolení předsedy za řízení předsedy volební komise ustanovené členskou schůzí. Po zvolení předsedy přebírá řízení nově zvolený předseda.

Výkonný výbor svolává k jednání podle potřeby předseda, nebo místopředseda nejméně jednou za 14 dní. Dále může Výkonný výbor svolat kterýkoliv jeho člen na žádost nadpoloviční většiny členů Výkonného výboru. Z jednání Výkonného výboru se pořizuje zápis.

 

Práci výboru řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda,  případně pověřený člen výboru, pokud se na něm přítomní členové výboru shodnou.

Výkonný výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční  většina členů Výkonného výboru.

Výkonný výbor při své práci rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výboru.

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 Výbor může v případě snížení počtu členů výboru nadpoloviční většinou hlasů všech členů (původního) výboru kooptovat nejvýše dva členy výboru na uvolněná místa s tím, že nejbližší členská schůze musí tyto nové členy potvrdit volbou. Do doby konání členské schůze mají kooptovaní členové stejná práva a povinnosti jako ostatní členové výboru.

 Veškeré závazkové vztahy přesahující hodnotu 1 000,- Kč musí být schváleny Výkonným výborem klubu.

 Člen výboru se může svého členství ve výboru vzdát, a to písemným prohlášením předaným na zasedání výboru, kterého se účastní nadpoloviční počet zvolených členů výboru. V tom případě členství zaniká tímto aktem.

 Dále může být členství ve Výkonném výboru ukončeno rozhodnutím Výkonného výboru nebo Členské schůze z důvodu neetického jednání a chování člena Výkonného výboru.

 

 

čl. VIII
Revizor sdružení

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.
čl. IX
Zásady hospodaření
1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.